ENERGYS

Zásady ochrany
osobních údajů

 

Zásady společnosti DeHeus a.s., výrobce krmiv Energys®, o ochraně a zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž zpracováváme jejich osobní údaje, jasný a přehledný výčet zpracovávaných osobních údajů, informace za jakým účelem tak činíme, na základě jakých právních titulů a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracováváme, komu a proč je předáváme, a zejména poskytnout fyzickým osobám přehledný výčet jejich práv a postupů, jak tyto práva mohou vůči nám uplatnit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DeHeus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, IČ: 26930935, DIČ: CZ25321498 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46313  (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Marefy 144, 685 01 Bučovice
adresa elektronické pošty: info@deheus.cz
telefonní kontakt: +420 517 307 701
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb zpracováváme následující údaje:

 1. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, název obchodní firmy, IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa.
 2. Kontaktní údaje: e-mail, telefon.
 3. Údaje o nakoupeném zboží či službách: název a specifikace zboží, cena, objem.
 4. Údaje o chování při čtení obchodních sdělení: čas otevření, informace o zařízení, IP adresa, prokliky na odkazy a nastavení zpráv.
 5. Údaje z cookies ve vašem webovém prohlížeči o chování na našich webových stránkách: zobrazené stránky, prokliky na odkazy, informace o zařízení, IP adresa, poloha, identifikace zařízení a prohlížeče.

Osobní údaje, které zpracováváme, se týkají zejména:

 • Našich zákazníků - osoby, které s naší Společností uzavřely kupní smlouvu.
 • Potenciálních zákazníků - osoby, se kterými jednáme za účelem přípravy nabídky či posouzení spolupráce.
 • Zájemců o naši společnost, výrobky nebo služby - osoby, které navštívily naši webovou stránku nebo nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na našich stránkách, sociálních sítích, komunikovaly s námi prostřednictvím online chatu nebo za použití jiných elektronických služeb.
 • Odběratelů našich newsletterů – osoby, které jsou přihlášeny k odběru newsletteru a obchodních sdělení.

Účel, právní důvody a doba zpracování

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování osobních údajů.

Údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem vyřízení vaší objednávky a poskytnutí služeb.
Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let od posledního nákupu.

Údaje zpracovávané na základě právních povinností

V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od posledního nákupu.

Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu

V souvislosti s návštěvou našich webových stránek zpracováváme údaje z cookies uložené do vašeho webového prohlížeče. Tyto údaje jsou anonymní a zpracováváme je pouze pro analytické účely (měření návštěvnosti, efektivity reklam) za účelem zkvalitňování našich služeb. K tomu využíváme nástroje třetích stran (Google Analytics, HotJar).

Naše webové stránky využívají také technologie retargetingu od služby Sklik, která nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Remarketingové reklamy využíváme také v síti Google Ads společnosti Google. Zobrazení reklam můžete regulovat přímo ve svém Google účtu, nebo v nastavení cookies ve svém prohlížeči.

Na následujících odkazech najdete návod na nastavení pro jednotlivé prohlížeče:

Jste-li našimi zákazníky, zpracováváme na základě oprávněného zájmu také Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V tomto případě zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, a abychom Vám mohli nabízet relevantní zboží a služby, zpracováváme dále údaje o Vašem chování při čtení obchodních sdělení.

Bez vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení pouze na základě Vašeho souhlasu. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme do doby, dokud se z odebírání newsletteru neodhlásíte.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je předáváme?

Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli Správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše údaje dále předáváme těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů a předpisů:

 • správce webové prezentace,
 • poskytovatel hostingových služeb,
 • provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás,
 • poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku mailů,
 • poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů,
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií,
 • dopravním společnostem.

Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány na území Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.
Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.
Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.
Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.
Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy.

Upozorňujeme, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti na uplatnění práv subjektů jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením Vaší žádosti.

Tento dokument byl aktualizován 25. 10. 2018.