ENERGYS

Cesta granule - laboratoř

Tým Energys

Máme tu pokračování ze série rozhovorů na téma ,,Cesta granule‘‘. Tentokrát se zaměříme na naši laboratoř, která je nedílnou součástí společnosti De Heus. Na naše otázky bude odpovídat vedoucí laboratoře Ing. Eva Lysáková.

1) V čem spočívá laboratorní analýza? Proč je důležitá?

Laboratorní analýzy děláme dvojím způsobem - jednak v příjmové laboratoři senzorickou analýzu a analýzu základních výživových hodnot, a pak analýzu v chemické laboratoři, kde buďto ověřujeme výsledky analýz z příjmové laboratoře nebo analyzujeme vzorky, které nejsou úplně standardní.

Laboratorní analýzy jsou důležité z vícero důvodů. Jednak je potřeba zjistit, zda suroviny, které přijímáme a mícháme do směsí, splňují základní výživové parametry a jsme z nich schopni namíchat vyvážené krmivo a jednak, jestli naopak neobsahují škodlivé části/látky. Takové suroviny pak okamžitě odmítáme.

2) Kdy se odebírají první vzorky z přijímaných krmných surovin?

Vzorky z přijímaných obilovin se odebírají ještě před samotným přijetím. U vstupu do areálu je příjmová laboratoř, které součástí je automatický vzorkovací přístroj. Ten odebere homogenní vzorek z celého objemu dovezené suroviny. Tento vzorek přechází přímo do laboratoře, kde proběhne analýza potřebná k rozhodnutí, zda danou surovinu můžeme přijmout.

Vzorky surovin, které nejsou rizikové a kde na základě certifikátu předem víme, že splňuje požadované parametry, jsou odebírané u příjmu na silo a následně donesené do laboratoře, kde proběhne analýza živin, kterou potřebujeme pro správné nastavení poměrů do krmných směsí.

3) Co se vše měří a kontroluje při laboratorní analýze?

V příjmové laboratoři se provádí velmi důležitá senzorická analýza. U ní kontrolujeme vzhled přijímané suroviny, jestli není cítit nežádoucí zápach a také, jestli nejsou přítomné nežádoucí příměsi a nečistoty. Důležitým parametrem je také přítomnost škůdců. Jakmile se v surovině nachází byť jeden živý škůdce, do sila ji nepřijímáme.

Následně se provádí analýza vlhkosti pomocí vlhkoměru a analýza pomocí přístroje NIR, který funguje na bázi infračervené spektroskopie. Analyzuje se tak obsah dusíkatých látek, tuků, vlákniny, popela, škrobů a také vnitřní vlhkost zrna. Další nezbytnou analýzou příjmové laboratoře je analýza důležitých mykotoxinů. U nás na příjmu analyzujeme mykotoxiny deoxynivalenol (DON) a zearalenon (ZEA). Při překročení stanovených hladin těchto mykotoxinů také surovinu odmítáme a není přijata.

Při příjmu olejů a tuků využíváme také analýzy volných mastných kyselin, která probíhá pomocí titrační soustavy.

V chemické laboratoři pak můžeme analyzovat již uvedené parametry, tedy obsah dusíkatých látek, tuků, vlákniny, popela, škrobů a vlhkosti pomocí specifičtějších chemických analýz. Mimo tyto jsme v chemické laboratoři schopni analyzovat obsah chloridů v surovinách a směsích. Každá surovina nebo směs musí být před provedením chemické analýzy sešrotovaná na jemný prášek. Způsobů, jak analyzovat výživové parametry je více. My využíváme oxidačně redukční reakce (dusík), extrakce (tuky), hydrolýzy (vláknina) a polarimetrie (škrob), titrace (chlor) a váhových rozdílů (vlhkost, popel).

V případě potřeby dalších analýz, jako jsou kupříkladu stanovení obsahu těžkých kovů, stopových prvků nebo vitamínů využíváme služeb externích laboratoří.

4) Jak probíhá analýza krmné suroviny a jak krmné směsi? Je tam nějaký rozdíl?

Suroviny analyzujeme v průběhu jejich příjmu a krmné směsi ve chvíli, kdy opouští areál výrobního závodu. U analýz postupujeme dle stanoveného plánu analýz, kdy si laboratorní pracovníci hlídají, co je u vybraných směsí potřeba analyzovat. U některých směsí je totiž mimo výživových parametrů potřeba stanovit přítomnost vybraných látek, které mohou mít vliv na jejich kvalitu vzhledem k tomu, pro jaký druh zvířete jsou určené.

U směsí se také analyzuje jejich fyzikální struktura, tato analýza ale probíhá přímo ve výrobě.

5) Jak by měl vypadat kontrolní vzorek, který dáváme k analýze?

Vzorek by měl být vždy přesně stanoven a důkladně označen, ať je hned jasné a dohledatelné, jaká šarže které směsi se analyzuje. Také je potřeba vědět, jestli se jedná o vzorek z naší výroby nebo vzorek přinesený přímo z farmy. Vzorek musí být to laboratoře přinesen v původním stavu, kde se po primárním senzorickém zhodnocení část vzorku pošrotuje, aby mohla být použita k dalším analýzám. Důležitým aspektem je, aby byl vzorek odebrán homogenně, tedy z vícero míst a následně promíchán. Vzorek odebraný pouze z povrchu nebo naopak zespod nádoby/pytle není pro analýzy reprezentativní.

Děkujeme Evě za rozhovor.